Behandelingen jeugd 12-23 jaar

Het NPI biedt jongeren die vastlopen door beginnende persoonlijkheidsproblematiek en bijkomende emotionele of gedragsproblemen de best mogelijke gespecialiseerde psychotherapie. Het gaat vooral om jeugdigen bij wie eerdere behandelingen onvoldoende effect hebben gehad. Het NPI heeft alle disciplines – van SPV’ers, GZ- en klinisch psychologen tot psychiaters – in huis om jongeren met complexe problematiek een compleet behandelprogramma te bieden. Het NPI Jeugd richt zich voornamelijk op de leeftijdsgroep van 12 t/m 23 jaar. Het aanbod voor de jeugdigen sluit nauw aan bij het aanbod voor de volwassenen zodat er een doorstroom gegarandeerd wordt.

Het NPI biedt solide diagnostiek en effectieve behandelingen volgens de laatste stand van wetenschap. Wij leveren actieve bijdragen aan wetenschappelijke ontwikkelingen en vervullen een belangrijke rol in de opleiding van professionals. Het NPI werkt mee aan de vorming van zorgketens en synergie met andere aanbieders om de best mogelijke zorg te kunnen bieden voor zich ontwikkelende persoonlijkheidsstoornissen en daaraan gerelateerde problematiek.

Werkwijze

Onze behandelaren zijn hoog gekwalificeerd en werken vanuit een ontwikkelingsgerichte psychodynamische visie. Dat betekent dat in behandelingen veel nadruk ligt op de achtergrond van de klachten en problemen die de jongere ervaart. Hierdoor kunnen nieuwe manieren gevonden worden om met de problematiek om te gaan. Doel is om het functioneren daadwerkelijk en duurzaam te verbeteren.
Het hulpaanbod is zo opgebouwd dat de intensiteit van de hulpverlening goed aansluit bij wat de cliënt nodig heeft volgens het motto “kort als het kan en lang als het moet”. In de onderzoeksfase wordt nauwkeurig gekeken naar de indicatiestelling zodat onder of overbehandeling uitgesloten kan worden. Bij elk hulpaanbod is er een grote aandacht voor het gezin en er is in principe sprake van een multiple aanpak van de problematiek.

Behandelvormen

Dit betreft een mentaliseren bevorderende therapiegroep van 12 sessies, waarin moeders met persoonlijkheidsproblematiek en hun kinderen tot 2 jaar, begeleid worden in het aangaan van een inlevende, afgestemde houding tot hun kinderen. Doel is om moeders te versterken in hun ouderrol en een positieve interactie en goede ontwikkeling van het kind te bevorderen.

Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT-A)

Bij Borderline problematiek
Jongeren hebben vaak nog grote moeite de gevoelens, gedachten en gedragingen van anderen en zichzelf te begrijpen. Dit ontbrekende vermogen tot mentaliseren kan leiden tot het overspoelende ervaringen, emotionele en gedragsproblemen en verstoorde relaties met anderen en zichzelf. MBT verbetert het mentaliserend vermogen en is vooral geschikt voor jongeren met heftige, zich ontwikkelende borderline persoonlijkheidsproblematiek. Het is een intensief programma waar de ouders zo nodig bij de behandeling betrokken worden, zie ook het kopje ‘ouderbegeleiding’.

NPI biedt de volgende MBT-behandelingen:

 • 12-15 jaar (individueel);
 • 15-18 jaar (groep & individueel);
 • 18-23 jaar (groep & individueel).

Kortdurende Psychoanalytische Steungevende Psychotherapie (KPSP-A)

Bij depressie
KPSP is geschikt voor jongeren met chronische of telkens terugkerende stemmingsklachten. KPSP richt zich op het verband tussen klachten en de manier waarop de jongere naar zichzelf kijkt. Tijdens de behandeling krijgt de jongere inzicht in hoe gedachten over zichzelf invloed hebben op klachten. Hierdoor verbetert het zelfvertrouwen en kunnen relaties met anderen bevredigender worden.
KPSP is een individuele therapie.
Duur: 16 of 25 x 45 minuten in 6 maanden.

Transference Focused Psychotherapie (TFP-A)

Bij borderline- en identiteitsproblematiek
TFP is een intensieve individuele therapie voor jongeren die last hebben van heftig wisselende gedachtes over zichzelf en anderen. Het denkpatroon kan zwart-wit zijn, waarbij ze zichzelf en de ander afwisselend ophemelen of juist waardeloos vinden. Dit kan gepaard gaan met heftige stemmingswisselingen, impulsdoorbraken, sociale isolatie en/of angst-, stemmingsklachten. Ze ervaren vaak ernstige problemen in het contact met anderen. Het doel van TFP is dat de jongere een genuanceerder beeld van zichzelf en anderen krijgt.
Frequentie: bij de start 2 x per week 45 minuten
Duur: 1 tot (maximaal) 3 jaar.

Psychodynamische Psychotherapie algemeen

Bij breed scala aan klachten: angst, depressie, somatisatie, identiteitsproblematiek
Psychodynamische psychotherapie is geschikt voor jongeren met beginnende persoonlijkheidsproblematiek die in hun leven steeds tegen (dezelfde) problemen oplopen en daarin willen veranderen. De jongere wordt gestimuleerd om te gaan begrijpen hoe het komt dat hij steeds in dezelfde patronen terechtkomt. Als duidelijk wordt wat de achtergrond en betekenis is van de actuele klachten, is de stap naar verandering beter te zetten. Deze psychotherapie is zowel mogelijk in individueel als groepsverband.
Frequentie: 1 x per week 45 minuten
Duur 6 maanden tot maximaal 3 jaar

Aanvullende behandelingen

Farmacotherapie

Alhoewel we bij jeugdigen erg voorzichtig zijn met medicatie kan het voorkomen dat angst- en of depressieve symptomen zo op de voorgrond staan, medicatie toch overwogen moet worden. Een van onze kinder- en jeugdpsychiaters kan dat onderzoeken en voorschrijven, vooraf of aanvullend op een andere behandeling.

Systeemtherapie

De klachten van jongeren hebben impact op hun relaties en vriendschappen, oftewel op hun systeem. Voor adolescenten zijn de andere gezinsleden meestal de belangrijkste personen in hun dagelijks leven. Het doel van systeemtherapie is om als jongere samen met de andere gezinsleden oplossingen te vinden voor gezinsfactoren die een beter functioneren in de weg staan.
Er is een ouderencursus gebaseerd op de principes van MBT (zie boven) voor jongeren die deelnemen aan het MBT programma.

Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding is bedoeld voor ouders van jongeren en kinderen die in therapie zijn bij het NPI, of voor ouders die samen met een therapeut willen stilstaan bij aspecten waar ze in hun ouderschap moeite mee hebben of in vastlopen.

Algemene verwijsindicaties

Een vermoeden van beginnende persoonlijkheidsproblematiek en daaraan gerelateerd psychosociaal disfunctioneren. Dit kan zich uiten in symptomen van:

 • Depressie.
 • Angst en vermijding.
 • Identiteitsproblematiek.
 • Somatisatie.
 • Gedragspoblemen.
 • Eerdere behandeling bij een Ouder-Kind Centrum, GGZ instelling, vrijgevestigd psycholoog, psychotherapeut of psychiater met onvoldoende effect.

Algemene contra-indicaties

Problematiek waarvoor behandelingen zijn aangewezen waarover NPI niet beschikt zijn:

 • Manifeste psychose.
 • Primaire verslaving.
 • Primair autisme.
 • Criminaliteit en gedragsproblemen.
 • Ernstige anorexia nervosa.